top of page

Intern reglement KAZS

Artikel 1. Algemene bepalingen

De vereniging genaamd Koninklijke Aarschotse Zwemclub Schoonhoven VZW (hierna: ‘de vereniging’) is opgericht op 3 oktober 1965  en is gevestigd te 3200 Aarschot, Gijzelaarsstraat 28. 

Het intern  reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging.

In dit intern reglement worden thema’s opgenomen die bepaald worden in de statuten, maar er worden ook zaken opgenomen die niet in de statuten worden vermeld, maar die er staan ter ondersteuning van de statuten.  In geval van discrepantie tussen het intern reglement en de statuten, zullen de statuten steeds voorrang hebben.

 

Artikel 2. Leden

De vereniging bestaat uit verschillende groepen: zwemschool, haaien-paco, competitie, recreatie, werkende leden.

Zwemschool: het lid kan deelnemen aan lessen watergewenning, gevolgd door zwemlessen.  De zwemschool heeft een aantal subgroepen: kikkers, zeepaardjes, zeesterren, vissen, zeehonden en dolfijnen.

Haaien-paco: na het voltooien van de zwemschool komt het lid bij de haaien.  Daarna komt het lid bij paco om zo ook eventueel vrijblijvend deel te nemen aan zwemfeesten/zwemwedstrijden.

Competitie: leden die gevraagd zijn door een trainer om wedstrijden te zwemmen en een vergunning hebben gekregen.

 

Recreatie: leden die hun conditie op peil willen houden of verbeteren. 

 

Werkende leden: leden die zich inzetten voor de club als bijvoorbeeld official, afgevaardigde, bestuurslid, …

 

De toegetreden leden zijn de leden die de doelstelling van de vereniging ondersteunen, actief aan sport doen binnen de vereniging en jaarlijks het vereiste lidgeld betalen.  Zij kunnen nooit stemrecht hebben in de algemene vergadering, vb recreatie.

 

Artikel 3. Ereleden

Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur de titel van erelid verkregen hebben. Zij hebben geen verplichtingen meer jegens de verenigen en hebben geen stemrecht. 

 

Artikel 4. Het lidmaatschap

De aanmelding gebeurt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop onder andere volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. 

De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan. 

Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij sportfederatie waaronder de club ressorteert.

Inschrijving in de vereniging betekent ook dat men de goedkeuring geeft om foto’s te nemen en deze te gebruiken om te publiceren op de website, social media of promotiemateriaal van de vereniging.

 

Artikel 5. Een veilige sportomgeving

De vereniging heeft tot doel, de sport te bevorderen.

Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom om:

 • al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringen,

 • te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie,

 • sportief gedrag en fairplay hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden,

 • te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elke lid zich veilig kan bewegen,

 • een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt,

 • op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten.

De trainingen gaan door in stedelijk zwembad Aarschot.  De reglementen van het zwembad zijn van kracht tijdens de trainingen.  Indien de trainingen elders doorgaan zijn de reglementen van dat zwembad van kracht.

Een veilige sportomgeving begint met het wachten om het zwembad te mogen betreden.  We wachten op een rustige, veilige manier.

 

Artikel 6. Waarden en normen

We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.

We gedragen ons altijd sportief, ook wanneer anderen minder sportief zijn.

De echte winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.

We hebben altijd respect voor de trainers - lesgevers - afgevaardigden - bestuur.

We aanvaarden de ander zoals hij/zij is en discrimineren niet op gebied van geslacht, leeftijd, ras, huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties, mentale of fysieke toestand, handicap en dergelijke.

 

We schelden, pesten en roddelen niet.

We maken ons niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruiken geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld/bedreiging.

We blijven van elkaars spullen af; we houden het zwembadcomplex en de omgeving, zowel tijdens trainingen als wedstrijden, schoon.

We zorgen samen voor een omgeving en sfeer waarbinnen iedereen zich veilig voelt om te bewegen.

We tasten de ander niet in zijn waardigheid aan en dringen niet verder in het privé-leven van de ander door dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

We dragen bij tot de goede naam van de vereniging.

Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.

 

Artikel 7. Gedragscode

Gedagscode voor de trainers/lesgevers:

De vereniging verwacht van de trainers en lesgevers dat zij zich beleefd en respectvol gedragen. Zorg voor een aangename, open en vertrouwensvolle sfeer tijdens de training en de wedstrijd, zodat de sporters zich goed voelen en hun individuele vaardigheden en talenten, tijdens de sport en daarbuiten, op een optimale manier kunnen ontplooien.  Zij mogen geen onmogelijke dingen eisen van hun zwemmers. Bekritiseer sporters niet in het openbaar.   Ze laten tijdens trainingen of activiteiten nooit de groep die hen is toevertrouwd in de steek; ze houden de hun toegewezen groep steeds in het oog en laten hun GSM aan de kant.  Trainer/lesgever zijn in onze vereniging betekent een maatschappelijk, sociaal en sportief engagement opnemen, werkend vanuit het principe van positief coachen. Bij al dan niet plotse afwezigheid is het zijn/haar verantwoordelijkheid gepaste maatregelen te treffen. Deze maatregelen bestaan in het zoeken en aanduiden van een vervanger bij afwezigheid. De trainer/lesgever vertegenwoordigt de vereniging en alle zwemmers tijdens wedstrijden, ontmoetingen, vergaderingen, … steeds op gepaste manier.

Trainers/lesgevers passen zelf steeds de bovenstaande normen en waarden (zie artikel 6) toe en hebben hierin een voorbeeldfunctie.  Tevens zien zij er op toe dat de hun toegewezen leden deze steeds toepassen.  In geval van niet-naleving door een lid zal de trainer/lesgever het lid hierover aanspreken.  Bij een herhaling zal hij/zij ook het bestuur op de hoogte brengen.

 

Gedragscode voor de leden:

Wees beleefd!

De club verwacht van alle leden dat zij zich beleefd en respectvol gedragen tegenover trainers, lesgevers, de afgevaardigden, bestuur, scheidsrechters, andere leden, andere sporters en het publiek. We dulden geen grofheden.

Wees sportief!

Vertoon teamgeest, help en steun je medezwemmers.  

Wees stipt!

Voor training/les ben je vóór aanvang in het zwembad aanwezig.  Een trainer/lesgever heeft het recht je de toegang tot de training te ontzeggen indien deze al is begonnen. Bij langere afwezigheid breng je je trainer/lesgever hiervan op de hoogte. Meldt en bespreek uw probleem. Wie meerdere trainingen mist, zichtbaar niet geschikt is door ziekte of conditioneel tekort of geschorst is kan geschrapt worden voor deelname aan wedstrijden.

 

Wedstrijden:

Je schrijft je op tijd in voor de wedstrijden. Je zwemt de disciplines waarvoor je bent ingeschreven. Je bent ingeschreven voor de disciplines zoals vermeld op het wedstrijdprogramma.

Bij het inzwemmen en tijdens je wedstrijd zet je steeds een badmuts van de club op.

Je volgt steeds de richtlijnen van de trainer(s) en afgevaardigde en draagt tijdens de wedstrijd steeds het club T-shirt. Eventueel behaalde prijzen op een wedstrijd worden persoonlijk en in club T-shirt afgehaald. 

Na elke wedstrijd ruim je steeds alle papiertjes, blikjes, wegwerpvoorwerpen en ander afval op. Bij het verlaten van de ons toegewezen plek op een wedstrijd laten we deze vlekkeloos achter.

Gedragscode voor de ouders:

Het coachen van de leden is voorbehouden aan de trainers/lesgevers.  Supporteren voor uw kind is ten zeerste aangeraden!

Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve kunt u altijd terecht bij de trainer of de lesgevers. Na trainingen en wedstrijden kan u met hen een afspraak maken om uw probleem te bespreken.

Voor alle niet technische vragen kunt u altijd het betreffende aanspreekpunt binnen het bestuur contacteren.

 

Artikel 8. Rechten en plichten van leden

Alle leden hebben oa. de hierna te noemen rechten en plichten:

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het intern reglement te ontvangen.  Dit kan na uitdrukkelijke vraag.  Ze houden zich aan het reglement.

 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen. 

 3. De leden van de competitie hebben het recht om deel te nemen aan wedstrijden in samenspraak met de trainer/lesgever.  Als er voor een wedstrijd niet voldoende officials zijn behoudt de vereniging het recht om zwemmers te weigeren om een boete te vermijden.

 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.

 5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken, te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.

 6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.

 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van het lid- en lesgeld.

 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie.

 

Artikel 9. Straffen/sancties

Het lid dat zich niet houdt aan het intern reglement wordt hierop aangesproken.  Bij herhaling van niet-naleving zal het bestuur op de hoogte worden gebracht.

Sancties kunnen o.a. bestaan uit waarschuwingen, schorsingen voor lessen/trainingen, wedstrijden of activiteiten, dit voor bepaalde of onbepaalde duur. In het meest extreme geval zal overgegaan worden tot definitieve ontzegging tot de club.

De trainers, lesgevers, afgevaardigden en andere verantwoordelijke personen hebben de instructies scherp toe te zien op de naleving van dit reglement tijdens het uitvoeren van de aan hen toevertrouwde taak. Naar hun inzicht kan met directe ingang overgegaan worden tot stopzetting van de training of wedstrijd voor de betreffende zwemmer.  Ze melden dit tevens aan het bestuur.

Bij herhaaldelijke waarschuwingen zal het bestuur eveneens op de hoogte worden gebracht.

Het bestuur bespreekt het voorval/de voorvallen in de maandelijkse vergadering en duidt een aanspreekpunt aan.  Deze gaat in gesprek met (de ouders van) het lid en houdt het bestuur op de hoogte.  Het bestuur neemt een beslissing aangaande de sanctie in eer en geweten en met in acht name van de door hen gekende elementen.  Het bestuur brengt de betrokken partijen op de hoogte.

Indien (de ouders van) het lid niet akkoord gaan met de genomen beslissing worden alle betrokken partijen uitgenodigd op de volgende bestuursvergadering om het voorval/de voorvallen te bespreken.  Na alle partijen gehoord te hebben zal het bestuur alle elementen opnieuw bekijken.  De beslissing van het bestuur is bindend.

Het lid dat zich niet houdt aan de wetgeving, zoals bijvoorbeeld diefstal, druggebruik, verbale of fysieke bedreigingen, verbaal of fysiek geweld, …, zal aangegeven worden aan de politie.

 

Artikel 10. Toegangscontrole

De verantwoordelijke aan de kassa heeft op ieder moment van het jaar het recht het lidmaatschap te controleren. Het lid zal dan spontaan zijn lidmaatschap bewijzen door het tonen van zijn lidkaart.  Tijdens het wachten tot toegang tot het zwembad doet iedereen dit op een veilige manier.

 

Artikel 11. Bestuur

De samenstelling en werking van het bestuur wordt geregeld in de statuten. 

Ieder bestuurslid heeft een voorbeeldfunctie binnen de club en zal de goede werking trachten te behouden of te verbeteren.

Deze roept jaarlijks de algemene vergadering samen. De jaarrekening van het voorbije werkjaar zal ook op deze algemene vergadering worden voorgelegd. De algemene vergadering geeft het bestuur kwijting.

Het bestuur stelt verder alle bestuurlijke daden die binnen haar wettelijke bevoegdheden vallen en conform zijn met de statuten. Waar statutair nodig roept het bestuur de algemene vergadering samen.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging bij rechterlijke en buiten rechterlijke handelingen.

Het bestuur houdt haar vergaderingen bij voorkeur op de eerste donderdag van de maand op het uur en de plaats zoals vermeld is op het verslag van de vorige vergadering.

De uitnodiging wordt elektronisch verspreid binnen de leden van het bestuur in de loop van de week voor de vergadering.  Het verslag wordt nadien op elektronische wijze aan de leden van het bestuur bezorgt en bijgehouden in de dropbox van de vereniging.

Andere personen kunnen indien gewenst een beperkte uitnodiging krijgen om beperkt deel te nemen aan de vergadering.  Zij zullen bij voorkeur gehoord worden bij de aanvang van de vergadering. Indien dit onmogelijk is, zullen ze geroepen worden tijdens of aan het einde van de vergadering.

Er kunnen bijzondere zittingen gehouden worden op vraag van elk bestuurslid.

 

Artikel 12. Het dagelijks bestuur

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mee.

 • Taken van de voorzitter:  geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;  is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.

 • Taken van de secretaris:  voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren; heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem vanuit de vereniging zijn toevertrouwd;  zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;  zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;  houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.

 • Taken van de penningmeester:  beheert de gelden van de vereniging;  zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;  houdt de ontvangsten en uitgaven bij;  voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;  brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

 

Artikel 13. Gelden

Elke zwemmer moet het lidgeld betalen.  Het bestuur zorgt voor een uitnodiging hiervan.  Het lidgeld moet betaald worden met de referentie die in de uitnodiging vermeld staat.

Het bestuur wordt geacht geen uitgaven te doen die niet reglementair zijn.  Uitgaven worden besproken in de maandelijkse bestuursvergaderingen.  Het bestuur streeft naar interne financiële transparantie. Iedereen in het bestuur moet zicht hebben op de lopende inkomsten en uitgaven. Het gebruik van cash geld zal tot een minimum herleid worden en inkomsten in cash, zullen zo snel mogelijk op de bankrekening van de club geplaatst worden.

De trainers worden vergoed voor de zwemtraining die ze geven.

 

Artikel 14. Wedstrijden

Leden van de competitie die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.

Het lid kan zich inschrijven voor een wedstrijd via de website.  Alle informatie omtrent een wedstrijd wordt meegedeeld via mail.

Indien een ingeschreven lid ziek is of niet kan deelnemen, brengt deze onmiddellijk de afgevaardigde op de hoogte. Voor niet deelnemen zonder geldige reden wordt de boete betaald door het lid.

Bij deelname aan wedstrijden moet de leden zich groeperen op de aangeduide plaats. Wie zich om het even welke reden wil verwijderen verwittigt de afgevaardigde/trainer.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid van de leden

Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem/haar aan de eigendommen van de vereniging, het zwembadcomplex of andere aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem/haar of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

De vereniging is niet verantwoordelijk voor het zoek raken, beschadiging of diefstal van (waardevolle) voorwerpen.

Deze aansprakelijkheid is geldig zowel bij trainingen, wedstrijden of andere activiteiten van de vereniging.

 

Artikel 16. Sponsoring

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

 

Artikel 17. Wijziging van het intern reglement

Het bestuur is te allen tijde gerechtigd om tussentijdse wijzigingen in dit ‘intern reglement KAZS 2021’ aan te brengen.  Wijzigingen zullen gepubliceerd worden op de website.

 

Artikel 18. Privacy en portretrecht

De vereniging verbindt er zich toe de geldende wettelijke bepalingen rond privacy van de leden te zullen respecteren.  De persoonsgegevens van de leden worden overeenkomstig de privacyverklaring van de vereniging behandeld.

Tijdens activiteiten van de vereniging of deze waaraan de vereniging deelneemt, kunnen foto’s en/of videobeelden genomen worden waarop jezelf en/of uw kinderen mogelijk te zien zijn.  Deelname aan activiteiten betekent dat u toestemming verleent aan de vereniging om deze beelden in het kader van zijn werking op al zijn dragers, zoals onder meer website, facebook, sponsormateriaal, … te publiceren.

De vereniging zal deze beelden niet bezorgen aan commerciële firma’s die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun publiciteit.  Indien leden hiermee niet akkoord gaan, dienen zij dit schriftelijk en aangetekend melden.

 

Artikel 19. Akkoord

Alle leden, ouders, trainers/lesgevers, vrijwilligers en overige betrokkenen zijn op de hoogte door betaling van hun lidmaatschap van dit intern reglement en dienen hiernaar te handelen.  Lid zijn van de vereniging houdt in dat men de regels accepteert.

 

Opgemaakt op 1 januari 2021

bottom of page